eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
Geodata

I forbindelse med det igangsatte Geovekstprosjekt dvs. kartprosjekt som startet våren 2001 og som ventes ferdigstilt år 2003 / 2004, vil kommunen bli ansvarlig for vedlikehold av store mengder geografiske data i en database. Dette gjelder alle bygg, eiendommer, veier, reg.planer, arealis med mer. Dette skal brukes til allmennyttige formål.

 

I tillegg kan egenskaper knyttet mot geografisk stedfesting brukes innenfor flere bruksområder, eks komm.avgifter, brann og feiervesen, etc. Dette beror på interessen i kommunen, hvordan en vil utnytte dette.

 

Hva er Geovekst?

GeoVEKST-L er et samarbeid mellom:

Mellom ovenforstående samarbeidspartnere vil en etter hvert ha fri dataflyt.

 

Hvilke data?

Hva er Arealis?

Arealisopplysninger:

Målsetting med Geodataarbeid:

Hemne kommune vil ut ifra dette kartprosjekt, som en hel digitalisert kommune ha muligheter for å utnytte dette til andre formål en kun kartinformasjon. En nevner i denne forbindelse: kommuneplanarbeide, miljøplan for landbruk, bebyggelsesplaner etc.

Vedlikehold og ajourføring av kommuneplanarbeidet må utføres i egen regi.

 

Men kommunen må ha kompetanse, utstyr og ressurser til dette arbeid.