eHemne - Strategi for utnyttelse av IKT i Hemne
D. Interkomm. tjenesteyting

D. Etablere prosjekt for interkommunal tjenesteyting

Pådriver: Torger Aarvaag, assisterende rådmann Hemne kommune

 

Det må legges til rette for å få flere og bedre tjenester for hver krone. Dette kan oppnås gjennom å utnytte kapasitet og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Formålet er å samordne kommunal innsats på flere sektorer og hvor IKT brukes som basis.

 

Det har vært uformelle kontakter mot flere nabokommuner. Arbeidet foreslås organisert i et prosjekt som skal utrede saken, og Hemne vil ta initiativ mot de andre aktuelle kommunene. Prosjektet skal være etablert i løpet av 2004.